කළා භවන

Sapthaparnee

Sapthaparneeaaaa

Sapthaparnee
 
by Susantha Mahaulpatha
 
Book Description

"රන්වනින් බැබළෙන චම්පෙයය සුපුරුදු පියකරු මඳ සිනහවෙන් යුතු ව ඇය දෙස බලා සිටියි. ඔහුගේ කෙස්ස උරහිස දක්වා වැටී තිබේ. මුතු හැර නිසා උර මඬල තවත් බබළයි. බාහු වළලු, පාද වලලුයෙන් සුසැදි ඒ දෑත් දෙපා ශක්තිමත්ය. මනහරය. උසට සරිලන මහතය. මහතාට සරිලන උසය. ඒ සියල්ල පරයා සපර්ණා ඇඳ බැඳ ලන්නේ ඒ දෑසින් නික්මෙන කාන්තියයි. මඳක් විවර වූ දෙතොල් අතරින් පෙනෙන දත්වල කාන්තිය ද යෞවනියක මුසපත් කරන්නට මෙන්ම නිවා සනසන්නට ද පුදුම බලයක් ඇත්තකි. ඇය ඔහුට වඩා පස් අවුරුද්දකින් වැඩිමල් ය. "මොනවා ද ඔය දෑතේ? මට ගෙනා දෙයක් නං ඉතින් දෙන්න" සපර්ණා තරුණයා දෙසට දෑත් දිගු කළාය. චම්පෙයය දෝත විදහාලීය. "ජම්බු" ඇගේ මුහුණේ වූ කාන්තිය චම්පෙයය බලා සිටිය දී ම අතුරුදන් වී ගියේ ය."

online buy now png 21

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter