කළා භවන

Rajini Selvanayagam

Rajini SelvanayagamA

රාජිනී සෙල්වනායගම් / Rajini Selvanayagam

Address -  No. 378A, Sinha Place, Kalapaluwawa, Rajagiriya.

Tellephone - +94 777 351856 / +94 112 792576

Email – rajinisd@yahoo.com

 

 

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter