කළා භවන

Prashadi Dance Academy

Prashadi Dance AcademyAA

ප්‍රියසාදි නර්තන ඇකඩමිය / Prashadi Dance Academy

Address -  No:31/2, Railway Avenue, Maharagama

Tellephone - +94 112 746585

Email – prashadi@prashadidanceacadamy.com

Web – www.prashadidanceacadamy.com

 

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter