කළා භවන

Padmini Dahanayake

Padmini Dahanayake

පද්මිනි දහනායක / Padmini Dahanayake

Address -  No.101, Piyadasa Sirisena Mw, Colombo -10

Tellephone - +94 777-2049915 / +94 112-67264

 

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter