කළා භවන

Nili Waessa

MILWASSA

Nili Waessa
by  Kathanya Amarasinghe
 
Book Description 
මගේ දෙවියන් ඉන්නේ මේ නිල්පාට අහසෙ.මේ මහා මුදෙ.මේ හුළං අතරෙ.මේ ගහකොළ අතරෙ."කපිතාන් කීවා.
මට ඒක තේරුණේම නෑ. තේරුම් ගන්ඩ මං උත්සාහ කළෙත් නෑ. මට දෙවියන් බුදුන් තියා කන්ද උඩරටයි,රජ්ජුරුවොයි පවා අමතක වෙලා තිබ්බෙ.

online buy now png 21

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter