කළා භවන

ඉරාජ් වීරරත්න / Iraj Weeraratneubasinghe

ERAAAAA

ඉරාජ් වීරරත්න / Iraj Weeraratne

 

Address -  No.59/2 Edmonton Road, Kirulapena.

Tellephone - +94 777 331 121 / +941 1 2512 802

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter