කළා භවන

Hada Pauwa Thani Tharuwa

HADA PAUWA THANI THARUWA

Hada Pauwa Thani Tharuwa

by Nishshanka Wijemanna

Book Description

අපි ලාංකික මුස්ලිම් සමාජය සමඟ කොතරම් බැදීමක් අතීතයේ තිබුණද කියන එක වගේම දෙමළ ජනයා සමඟ කෙතරම් ලේ බැදිමක් තිබුණද කියන එක අහන්ඩවත් අපේ සිංහල සමාජය කැමති නෑ. මේ සියලූ දේ අමතක කරලා වර්තමානේ සිංහල ලේ හොයනවා.මෙය කාලින සමාජයට වඩා ගැලපෙන කෘතියකි.

online buy now png 21

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter