කළා භවන

Garuda Muhurthaya

GARUDA

Garuda Muhurthaya

by Keerthi Welisarage

Book Description

සරණා ඈ නිහඬව බලා ඉනු දැක කිවේ ය. කපුරු මුඩේ දකුණු පසින් වූ දා පිළිස්සී අගුරුවන්ව ඉතිරි වූ දර ඉපල් අහුලමින් දඬු වැට මුලට විසි කරමින් ටික වේලාවක් ගත කළාය. ඈ විටින් විට කරමින් සිටි කාරිය නවත්වා දඬු වැට ඔබ්බේ පෙනෙන මුකලානත් අහසත් දෙස මාරුවෙන් මාරුවට බැලුවා ය .

online buy now png 21

go

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter